ಯುದ್ದ ಬಂತು ಮನೆಯವರೆಗೆ

ಯುದ್ದ ಬಂತು ಮನೆಯವರೆಗೆ

ರಂಗಾಯಣ ಮೈಸೂರು ಮಿನಿ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸುವ Shripad Bhat ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ದಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಆಟ. “ಯುದ್ದ ಬಂತು ಮನೆಯವರೆಗೆ”. 18 ಮತ್ತು 25 ತಾರೀಖಿನಂದು ರಂಗಾಯಣದ ಭೂಮಿಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೂ ಕರೆತನ್ನಿ