ಚಿಣ್ಣರ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದ ನಾಟಕಗಳ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು..