K V Akshara conducting workshop for students of Rangashikshan