ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗಿರಥಿ ಬಾಯಿ

ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಂಪರ್ಕ
0821 2512639
rangayanamysore@gmail.com

ಹೆಚ್. ಜನಾರ್ಧನ (ಜನ್ನಿ)
2013- 2016

ಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮ್
2011 – 2013

ಶ್ರೀ ಲಿಂಗದೇವರು ಹಳೆಮನೆ
2009 – 2010

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ
2008 – 2009

ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಜಂಬೆ
2004 – 2008

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ
2002 – 2004

 

ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ
1997 – 2002

ಪ್ರಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಅರ್ಚನಾ,ಕ.ಆ.ಸೇ
2017 – 2017

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ದಯಾನಂದ ಕ.ಆ.ಸೇ
2016 – 2017