ರಂಗಾಯಣದ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ

ಬಿ.ಎನ್.ಶಶಿಕಲಾ

ಬಿ.ಎನ್.ಶಶಿಕಲಾ

ಕಲಾವಿದರು

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ನಾರ್ಣಕಜೆ

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ನಾರ್ಣಕಜೆ

ಕಲಾವಿದರು

ನಂದಿನಿ. ಕೆ.ಆರ್

ನಂದಿನಿ. ಕೆ.ಆರ್

ಕಲಾವಿದರು

ಎಸ್. ರಾಮನಾಥ್

ಎಸ್. ರಾಮನಾಥ್

ಕಲಾವಿದರು

ಗೀತಾ ಎಂ.ಎಸ್

ಗೀತಾ ಎಂ.ಎಸ್

ಕಲಾವಿದರು

ಮಹದೇವ

ಮಹದೇವ

ಕಲಾವಿದರು

ಸರೋಜ ಹೆಗಡೆ

ಸರೋಜ ಹೆಗಡೆ

ಕಲಾವಿದರು

ಎಸ್. ರಾಮು

ಎಸ್. ರಾಮು

ಕಲಾವಿದರು

ಹುಲಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ

ಹುಲಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ

ಕಲಾವಿದರು

ಪ್ರಮೀಳಾ ಬೇಂಗ್ರೆ

ಪ್ರಮೀಳಾ ಬೇಂಗ್ರೆ

ಕಲಾವಿದರು

ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಕುಸನೂರ್

ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಕುಸನೂರ್

ಕಲಾವಿದರು

ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ ಹಾಸಣಗಿ

ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ ಹಾಸಣಗಿ

ಕಲಾವಿದರು

ಜಗದೀಶ ಮನವಾರ್ತೆ

ಜಗದೀಶ ಮನವಾರ್ತೆ

ಕಲಾವಿದರು

ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್

ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್

ಕಲಾವಿದರು

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮಠ

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮಠ

ಕಲಾವಿದರು

ಹೆಚ್.ಕೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್

ಹೆಚ್.ಕೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್

ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರು

ಅಂಜುಸಿಂಗ್

ಅಂಜುಸಿಂಗ್

ಸಮರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು