ಕೆ.ವಿ. ಅಕ್ಷರರವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು