ಕಡತ_ವಿವರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂಕಇ:426:ಕಸಧ:98/ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 29-01-1999 ರಂತೆ ರಂಗಾಯಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01-02-೧999 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅನುದಾನ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಸೃಜನೆಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಕಡತ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿವರ
ಷರಾ
1
ಕ್ರ.ಸಂ/ನಾಕರಂ/ಸೇ.ವಿ/ಕ-೧/೭೩/೧೯೯೯-೨೦೦೦
ಜಗದೀಶ್ ಎಂ. ಕಲಾವಿದರು (ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಾಯಕರು)
ಹಾಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
2
 
 
 
13
 
 
 
14
 
 
 
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21