ಚಿಣ್ಣರಮೇಳ-2019: ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ
ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣವು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಚಿಣ್ಣರಮೇಳವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:13-04-2019 ರಿಂದ 11-05-2019 ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2019 ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ.

ಸಂಚಾರಿ ರಂಗ ತಂಡದ ರಂಗಪಯಣ‌