ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ / Weekend show

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಚಾರಿರಂಗ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ಕಲಾವಿದರ ವಿವರ


2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಂಗಶಿಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ಅಬ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ


ಭಾರತೀಯ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ರಂಗ ಶಾಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.