ರಂಗಾಯಣ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹೊಸ ನಾಟಕ: ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಾಡಾ ಅಲ್ಬಾ


ಫೆಡ್ರಿಕೊ ಗಾರ್ಸಿಯ ಲೋರ್ಕ ರಚಿಸಿರುವ “ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಾಡಾ ಅಲ್ಬಾ”

ನಿರ್ದೇಶನ : ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಸನೂರ
ಹಿಂದಿ ಅನುವಾದ : ಜೆ.ಎನ್. ಕೌಸಲ
ಸಂಗೀತ : ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಿ. ಹಡಪದ

ಜುಲೈ 28, 2019 ರಂದು ಸ್ಥಳ: ಭೂಮಿಗೀತ, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ
ಟಿಕೆಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ರಂಗಾಯಣದ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರವಾಣಿ:0821-2512639

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಚಾರಿರಂಗ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ಕಲಾವಿದರ ವಿವರ


2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಂಗಶಿಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ಅಬ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ


ಭಾರತೀಯ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ರಂಗ ಶಾಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.