ರಂಗ ಹೊನ್ನಾರು

ಭೂಮಿಪುತ್ರ ರೈತ ಭೂಮಿತಾಯಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಮೊದಲ ಉಳುಮೆಯನ್ನು ‘ಹೊನ್ನಾರು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಂಗಾಯಣದ ಇಡೀ ಪರಿಸರ ಹಸಿರುಮಯವಾಗಬೇಕು. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ನಿತ್ಯ ತಂಪನೆರೆಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದು ರಂಗಾಯಣ ಕಟ್ಟಿದ ರಂಗಭೀಷ್ಮ ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರ ಕನಸು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಫಲವೇ ರೂಪಗೊಂಡಿದ್ದು ‘ವನರಂಗ’. ಇದನ್ನೇ ರಂಗ ಹೊನ್ನಾರಿನ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೂರಾರು ಫಲ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದೆ.


ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ.

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!